عاشقانه
فقط عاشقانه
لینک دوستان

هر وقت فهمیدے قرار نیست با هر زن یا دخــترے
که دوست شدے به رختخواب بروے ??...
?? هر وقت فهمیدے هر کسے که " دوستت " شد " دوست
دخترت " نیست ??...
?? هر وقت فهمیدے برای جواب " سلام " یک دختر باید
به یک " علیک " محترمانه فکر کنے نه یک مکان
خالے ??...
?? هر وقت فهمیدے برای بودن با یک دختر باید " مرد "
باشے نه " نر ??..."
?? هر وقت فهمیدے " شانه ات " را باید به یک دختر
هدیه کنے نه " زور بازویت " را ??...
?? هر وقت فهمیدے با حرف هایت فقط باید دل " یک "
دختر را شاد کنے ??...
?? هر وقت فهمیدے فقط باید براے " یک " دختر " مرد "
باشے ??...
?? هر وقت فهمیدے زن " تکیه گاه " میخواهد ??...
?? هر وقت فهمیدے دختر " توجه " میخواهد ??...
?? هر وقت فهمیدے عشقت باید " پاک " باشد ??
?? هر وقت فهمیدے وقتی دخترے به تو اجازه ے
بوسیدن داد باید با " عشق " پیشانی اش را ببوسے نه با
" هوس " لبش را ??
?? هر وقت فهمیدے باید به " یک دختر " عشقت را ثابت
کنے نه "چند دختر ??"
?? هر وقت فهمیدے دل " کاروانسرا " نیست ??...
?? هر وقت فهمیدے زن " حساس " است؛مےشکند ??
انوقت میتوانی به خودت بگی مرد ,,,,,,,


[ جمعه 94/3/22 ] [ 3:6 عصر ] [ mohsen ]
درباره وبلاگ

تنهای تنهای تنهااا
آرشیو مطالب
امکانات وب
ابزار پرش به بالا
ابزار پرش به بالا